تاریخ امروز : ۳ تیر ۱۳۹۷
سخن : آینده را قضا و قدر می سازد و امید و تلاش تو آن را می گذراند.
1