تاریخ امروز : ۳ اسفند ۱۳۹۶
سخن : آینده را قضا و قدر می سازد و امید و تلاش تو آن را می گذراند.
1