تاریخ امروز : ۲۹ اسفند ۱۳۹۶
سخن : پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم (خداوند)
1