تاریخ امروز : ۳ اسفند ۱۳۹۶
سخن : سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.
1