تاریخ امروز : ۳ اسفند ۱۳۹۶
سخن : هر انسانی مرتکب اشتباه می شود ؛اما فقط انسان های احمق اشتباه خود را تکرار می کنند.(سیسرون)
1