تاریخ امروز : ۳۰ فروردین ۱۳۹۷
سخن : خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.
1