تاریخ امروز : ۴ اسفند ۱۳۹۷
سخن : گنج هائی که در قلب هستند ، قابل سرقت نیستند.