تاریخ امروز : ۲۵ مهر ۱۳۹۷
سخن : هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.