تاریخ امروز : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
سخن : به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد.
1