تاریخ امروز : ۲۹ آبان ۱۳۹۷
سخن : ارزش انسان به افکار و باورهای اوست