تاریخ امروز : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخن : برخي برده به دنيا مي آيند، ديگران برده مي شوند و باز عده اي به سوي برده داري جذب مي شوند.