تاریخ امروز : ۲۰ آذر ۱۳۹۷
سخن : نیکوترین عادت تفکر است و حکمت زاده تفکر.