تاریخ امروز : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخن : خداوند آزادی را آفرید و انسان بردگی را.