تاریخ امروز : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
سخن : دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.(آنتوان چخوف)
1