تاریخ امروز : ۲۳ مرداد ۱۳۹۷
سخن : تنها راه تغییر یافتن یک تصمیم واقعی است.
1