تاریخ امروز : ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
سخن : ارزش انسان به افکار و باورهای اوست