تاریخ امروز : ۱ مهر ۱۳۹۷
سخن : حوادث چون روزها سپری می شوند.
1