تاریخ امروز : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخن : ارزش انسان به افکار و باورهای اوست