تاریخ امروز : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخن : شما بدون تسلط بر خود نمی توانید فاتح دیگران باشید.