تاریخ امروز : ۴ اسفند ۱۳۹۷
سخن : سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.