تاریخ امروز : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخن : اسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.(کوروش کبیر)