تاریخ امروز : ۴ بهمن ۱۳۹۷
سخن : هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقاً داشته ایم و حالا داریم.