تاریخ امروز : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
سخن : اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند.