تاریخ امروز : ۱ مهر ۱۳۹۷
سخن : کسی را که به تو شنا یاد داد، غرق مکن.
1