تاریخ امروز : ۳ اسفند ۱۳۹۶
سخن : ارزش انسان به افکار و باورهای اوست
1